VEDTÆGTER

§ 1 Navn:
Ørslevlinedance


§ 2 Hjemstedkommune:

Vordingborg                                                                                                                                     Ørslev forsamlingshus

§ 3 Formål:
At udlære linedance til countrymusik til et bredt udsnit af områdets beboere og fremme socialt samvær omkring det at danse linedance

§ 4 Medlemsforhold:
Som medlem kan optages enhver, der vil følge foreningens bestemmelser.                              .
Kontingent betragtes som 1. Betaling ved fremmøde

§ 5 Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer:
Bestyrelsen vælges på den stiftende  generalforsamling, hvor alle som
er myndige, og som har - betalt deres kontingent- har stemmeret.
Bestyrelsen består af 3 medlemmer
1. Jørgen Pedersen er fast medlem af bestyrelsen
Bestyrelsen vælges for Ubegrænset antal år af gangen og ved udtræden af bestyrelsen indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling med det ene punkt. Valg til bestyrelse. Bestyrelsen kan væltes hvis 2/3 af medlemmerne indgiver ønske derom

§ 6 Generalforsamling:
Generalforsamlingen holdes en gang årligt på den 1. Dansedag i ny sæson
og varsles til medlemmerne 1 måned før på Ørslevlinedance’s hjemmeside. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Generalforsamlingen ledes i overensstemmelse med foreningens vedtægter og dagsorden af den af forsamlingen valgte dirigent.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i foreningens protokol.
Afstemning sker ved håndsoprækning eller skal, når mindst et medlem
forlanger det, ske skriftligt. Fuldmagter anerkendes ikke.

Kun medlemer/dansere kan vælges til bestyrelsen.
Hvert medlem har en stemme pr kandidat.
Dagsorden for ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1.Valg af dirigent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af klubbens reviderede regnskab.
4.Indkomneforslag                                                                                                                                     

5. Valg af revisor
6. Eventuelt.                                                                                                                                                      

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal
skriftligt være formanden i hænde senest 14 dage før denne.

Ekstra ordinære generalforsamlinger kan indkaldes af bestyrelse, med mindst 14 dages varsel og kan desuden indkaldes, når mindst 2/3 af  foreningens medlemmer indgiver skriftlig motiveret begæring herom til bestyrelsen. Indkaldelsen skal ske senest 14 dage efter begæringens
fremkomst og afholdes efter samme regler som ordinær generalforsamling, med de punkter på dagsorden, generalforsamlingen er indkaldt for

Bestyrelsen holder møder så ofte, som formanden med mindst 3 dages varsel indkalder dertil. Formanden skal med samme varsel indkalde til møde, såfremt 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det med  angivelse af forhandlingsemne.

Formanden bestemmer mødested. Bestyrelsen er beslutningsdygtig,  når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Bestyrelsens forhandlinger  ledes af formanden og ved dennes frafald/fravær af en stedfortræder.
Bestyrelsen udarbejder selv forretningsorden.

§ 7 Regnskabsforhold:
Foreningens regnskab følger sæsonen ( September-august)
Foreningens regnskab forelægges på den årlige generalforsamling.

§ 8 Procedure for vedtægtsændringer:
Evt. vedtægtsændringer vedtages på den årlige eller ekstraordinære
generalforsamling. En ændring vedtages når 2/3 af de fremmødte
medlemmer stemmer, for en ændring.

§ 9 Tegningsret:
Foreningen tegnes af formanden.
Ved økonomiske dispositioner af formanden og/eller kasserer.

§ 10 Foreningens ophør:
Foreningens opløsning kræver mindst 2/3 flertal blandt samtlige
stemmeberettigede medlemmer. I tilfælde af opløsning, går de eventuelle midler
til at støtte videre drift af Ørslev forsamlingshus.

§ 11 Medlemmers/Bestyrelsesmedlemmers ansvar:
Medlemmer/Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for indgåede forpligtelser fra foreningens side. Medlemmer/Bestyrelsesmedlemmer har ingen økonomiske forpligtelser overfor foreningen, udover kontingentforpligtigelsen. Medlemmer/Bestyrelsesmedlemmer har  ikke krav på økonomisk udbytte i forbindelse med foreningens aktiviteter eller i øvrigt på nogen af foreningens midler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ørslev linedance

 

Ørslev linedance er hjemhørende i Vordingborg og danser i Ørslev Forsamlingshus

 

 

 

 

Kontakt

Ørslev-linedance